Kapesetzung zu Waasserbelleg
am Centre Culturel  
Samsdes, den 9. März 
Ufank: 19.11 Auer
Motto: Wieweler Zirkus